Drukuj
Odsłony: 1872

Flaga i godło Polski

 

Dotacje celowe ze środków budżetu państwa do zadań dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

 


Flaga i godło Polski

Zadania dofinansowane ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (z późn. zm.)

 

wartość dofinansowania: 1.050.000 zł

całkowita wartość zadania: 1.500.000 zł

Opis zadania: Zadanie polega na adaptacji części obiektu szkoły podstawowej na 4-oddziałowe przedszkole dla 100 dzieci. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. modernizację 4 sal z łazienkami, sal do zajęć ruchowych, gabinetów do terapii pedagogicznej i logopedycznej, sali do zajęć dodatkowych, zapleczy sanitarnych oraz pomieszczeń gospodarczych. Roboty budowlane dotyczą przebudowy układu części pomieszczeń, wyburzenia i budowy nowych ścianek działowych, przebudowy części instalacji wod-kan, budowy windy oraz zagospodarowania terenu przy budynku, w tym parkingów.

 

wartość dofinansowania: 700.000 zł

całkowita wartość szacunkowa zadania: 1.000.000 zł

Opis zadania: Zakres zadania obejmuje budowę około 70 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem przy ul. Szpitalnej w Barlinku. Parking będzie służył m.in. osobom korzystającym z oferty Szpitala Barlinek Sp. z o.o. i zakładów opieki zdrowotnej oraz beneficjentom Filii Wyd. Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

 

wartość dofinansowania: 800.000 zł

całkowita szacowana wartość zadania: 1.961.000 zł

Opis zadania: Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi  ul. Chopina na odcinku ok. 570m wraz z budową skrzyżowania z ul. Moniuszki w formie minironda z wyspą azylu dla pieszych przed rondem, progów zwalniających liniowych w formie wyniesionych przejść dla pieszych zapewniających lokalne ograniczenie prędkości, 25 stanowisk postojowych dla samochodów, wykonanie odwodnienia drogi w formie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogi oraz oznakowania pionowego i poziomego drogi. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej w ramach obszaru „Zydlung” i „Górny Taras" w Barlinku.

 

wartość dofinansowania: 221.732 zł

całkowita wartość zadania: 857.897 zł

Opis zadania: Przedmiotem zadania było uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Barlinku zlokalizowanych przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku. Zakres rzeczowy projektu obejmował budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szosa do Lipian. Zadania ma na celu zwiększenie poziomu inwestycji w obszarze strefy inwestycyjnej w Barlinku poprzez umożliwienie dalszego rozwoju firmom działającym obecnie w strefie oraz przyciągnięcie do strefy nowych inwestorów, a także wzmocnienie lokalnego rynku pracy.

 

wartość dofinansowania: 519.778 zł

całkowita wartość zadania: 1.289.564 zł

Opis zadania: Zakres rzeczowy projektu obejmował budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej w Barlinku na ul. Sportowej o długości około 400 mb wraz z infrastrukturą: skrzynki rozsączające, studzienki rewizyjne, studzienki wpustów deszczowych ulicznych, separatory wód deszczowych, przepompownia. Celem projektu była poprawa stosunków wodnych na obszarze objętym projektem poprzez stworzenie skutecznego systemu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu.


Flaga i godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

 

"Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Barlinku"

Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej ul. Tadeusza Kościuszki od ul. Szosowej do ul. F.Chopina o łącznej długości 486m. Przebudowa polega na wymianie nawierzchni jezdni z wyregulowaniem jej szerokości, wykonanie normatywnych chodników dla pieszych oraz zjazdów na przyległe posesje.

Realizacja zadania przebudowy ul. Kościuszki przyczyni się do poprawy dostępności i usprawnienia komunikacji osiedla "Zydlung", stwarzając odpowiednie warunki ruchu drogowego mieszkańcom tego obszaru, jak również sąsiednich ulic.

wartość dofinansowania: 934.716,37 zł

całkowita szacowana wartość zadania: 1.600.000 zł

HARMONOGRAM PROJEKTU:  XII 2021 - XII 2022


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

 

„Budowa drogi w ul. M. Konopnickiej”

DOFINANSOWANIE:   241 289,21 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 482 578,42 zł

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznej sieci dróg sieci w obrębie "osiedla Górny Taras" w Barlinku, co będzie miało znaczące oddziaływanie na poprawę dostępności komunikacyjnej ważnych dla społeczności lokalnej terenów mieszkalno-usługowych, odciążając ruch i poprawiając jego płynność na sąsiednich głównych drogach. W konsekwencji będzie to miało przełożenie na poprawę warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na tych terenach.

EFEKT PROJEKTU:

Wybudowano w ciągu ulicy M. Konopnickiej w Barlinku 170 m drogi jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu o szerokości 2,5m z chodnikiem jednostronnym o szerokości 2m. Droga posiada oznakowanie poziome i pionowe drogi w elementy bezpieczeństwa ruchu. Droga została włączona do dwóch skrzyżowań z drogami publicznymi : drogą gminną  ul. M. Skłodowskiej-Curie oraz drogą powiatową ul. Szosową. Powstały dwa przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z drogą powiatową w ul. Szosowej. Droga posiada oświetlenie uliczne z 6 punktami świetlnymi oraz odwodnienie w postaci sieci kanalizacji deszczowej.

HARMONOGRAM PROJEKTU:  IX 2019 - VII 2020


„Przebudowa drogi gminnej  Dzikowo-Pustać w gminie Barlinek”

DOFINANSOWANIE:   241 289,21 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 482 578,42 zł

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy Barlinek poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej nr 750011Z Pustać  -droga powiatowa nr 2156Z (Dzikowo) i tym samym polepszenie dostępu komunikacyjnego wsi Pustać i dalej wsi Podgórze do drogi wojewódzkiej 156  Lipiany - Barlinek. Szczegółowy cel zakłada poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na drodze Dzikowo - Pustać w Gminie Barlinek oraz dostępności komunikacyjnej wsi Pustać z siecią dróg lokalnych. Założeniem inwestycji było lepsze połączenie wsi Pustać z miejscowością Dzikowo, w którym znajduje się rada solecka Sołectwa Dzikowo, świetlica wiejska, boisko sportowe oraz kościół oraz zapewnienie mieszkańcom Pustaci i Podgórza odpowiednich warunków komunikacyjnych do pracy, usług, sklepów, szkół, instytucji publicznych, kultury. Przebudowa drogi może przyczynić się również do rozwoju działalności agroturystycznej na terenie wsi, które posiadają znaczący potencjał przyrodniczo-krajobrazowy.

EFEKT PROJEKTU:

W ramach zadania przebudowano 2,06 km odcinka drogi gminnej nr 750011Z Podgórze-Pustać-droga powiatowa nr 2156Z(Dzikowo) oraz przebudowano jej włączenie do drogi powiatowej nr 2156.

HARMONOGRAM PROJEKTU:  X 2019 - VII 2020


„Budowa oraz przebudowa ul. Chopina w Barlinku”

 DOFINANSOWANIE: 1 309 251 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 182 085 zł

 CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej w ramach obszaru „Zydlung” i „Górny Taras" w Barlinku. Jest to kolejny etap realizowanego sukcesywnie przez Gminę Barlinek zadania pn. „Uzbrojenie terenów osiedla Górny Taras” oraz poprawy infrastruktury drogowej w obszarze „Zydlung”.  Projekt wpłynie na poprawę dostępu i bezpieczeństwa użytkowników Szkoły Podstawowej nr 4  i Przedszkola Miejskiego nr 2 oraz infrastruktury sportowej (kompleksu boisk sportowych, hali sportowej) oraz mieszkańców budynków bezpośrednio położonych przy ul. Chopina, jak również zlokalizowanych na terenach sąsiadujących, a także pracowników i klientów znajdujących się w okolicy firm usługowych i handlowych.

 EFEKT PROJEKTU:

Bezpośrednim efektem projektu będzie przebudowana droga  ul. Chopina na odcinku ok. 570m:  dwujezdniowa droga o szerokości 5 - 5,5m z chodnikami po obu stronach jezdni,  skrzyżowanie z ul. Moniuszki w formie minironda z wyspą azylu dla pieszych przed rondem, włączenie do drogi powiatowej ul. Szosowa; trzy progi zwalniające liniowe w formie wyniesionych przejść dla pieszych zapewniających lokalne ograniczenie prędkości, 25 stanowisk postojowych równoległych i prostopadłych dla samochodów, odwodnienie drogi w formie kanalizacji deszczowej, oświetlenie drogi, oznakowanie pionowe i poziome drogi.  

 HARMONOGRAM PROJEKTU:  VIII 2020 - VI 2021


PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ IM. WŁADYSŁAWA STASIAKA NA LATA 2018 - 2020” (REALIZACJA PROGRAMU W 2020 R.)

 cel szczegółowy nr 2:

Bezpieczne przejścia dla pieszych

Zadanie: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w centrum  Barlinka”

Zadanie dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”

Szacowana wartość zadania: 150 000 zł

Wysokość przyznanych środków w ramach Programu: 100 000 zł

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w centrum Barlinka

Zakres zadania:

Projekt przewiduje realizację różnorodnych kompleksowo powiązanych działań zarówno w ramach poprawy infrastruktury 5 przejść dla pieszych na ul. Niepodległości w Barlinku, jak i działań edukacyjnych i informacyjnych.

Poprawa infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo pieszych w centrum Barlinka na ulicy Niepodległości obejmować będzie poprawę warunków na 5 przejściach dla pieszych poprzez zastosowanie na przejściach dodatkowego oznakowania pionowego i poziomego, oświetlenia i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym:

W ramach działań edukacyjnych i informacyjnych przewidziano poniższe działania:

Partnerzy:

Policja, straż pożarna, WORD, szkoła nauki jazdy, Barlinecki Ośrodek Kultury, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki oświatowe.

Efekt zadania:

Zakładanym efektem projektu będzie poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi w centrum Barlinka na przejściach dla pieszych, wzrost wiedzy i świadomości zarówno kierujących, jak i pieszych w Barlinku w zakresie zachowania ostrożności w pobliżu i na przejściach dla pieszych oraz ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych z udziałem pieszych na ul. Niepodległości w Barlinku. 

Okres realizacji zadania:

IX-XII 2020r.

 


Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych