Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm.) oraz art. 22 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020,, poz. 1876 ze zm.) oraz zgodnie z „Programem współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2021 rok”

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku

 Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej na terenie województwa zachodniopomorskiego,
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, a terenem ich działania jest województwo zachodniopomorskie.
  1.  Rodzaj zadania

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Zadaniami konkursowymi realizowanymi we współpracy z ww. podmiotami są działania podejmowane na terenie województwa zachodniopomorskiego w następujących obszarach:

Obszar 1. Działania na rzecz osób bezdomnych:

- Działania zmierzające do innowacyjności oraz poprawy standardów w placówkach pobytu i noclegu osób bezdomnych, zgodnie z rozporządzeniem¹, oraz doposażenie, organizowanie prac adaptacyjnych  i remontowych istniejącej bazy w placówkach pobytu i noclegu osób bezdomnych, wraz z udziałem tych osób przebywających w placówkach,

- zabezpieczenie noclegu, wyżywienia, środków higieny i odzieży, udzielanie doraźnej pomocy medycznej i sanitarnej, szczególnie w okresach jesienno-zimowych,

¹ Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r.  w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018, poz. 896), z uwzględnieniem art. 34 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020, poz. 875 ze zm.).

Obszar 2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

- umożliwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do zajęć przystosowawczych do życia w środowisku rodzinnym i zawodowym oraz dążenie do integracji środowiska osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,

- tworzenie systemu oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez rozwój usług, wsparcia informacyjnego i różnych form wsparcia dziennego w środowisku lokalnym,

- modernizacja oraz doposażenie pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia terapii z osobami niepełnosprawnymi.

Termin składania ofert upływa 22 lutego 2021 r. 

Szczegółowe informacje o powyższym otwartym konkursie ofert znajduje się pod adresem Przejdź do strony ZUW Szczecin oraz na stronie internetowej www.szczecin.uw.gov.pl,  w zakładce Rodzina, sprawy społeczne.

 

21.01.2021 r.

Burmistrz Barlinka zarządzeniem nr 12/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem nr 150/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

  1. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2021/2.1 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury ludowej oraz podejmowanie przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości i różnorodności kulturowej i integracji społecznej”, wybrano Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic z siedzibą w Dziedzicach i przyznano dotację w wysokości 15000,00 zł.
  2. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2021/2.2 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury w szczególności poprzez organizację różnego rodzaju widowisk artystycznych, w tym koncertów”, wybrano Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Halka” z siedzibą w Barlinku i przyznano dotację w wysokości 8000,00 zł.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA W RAMACH FORUM!

Z radością i ekscytacją zapraszamy na Zachodniopomorskie Forum NGO! Przygotowaliśmy dla Was ważne i potrzebne tematy oraz zaprosiliśmy cenionych przez nas ekspertów i ekspertki. Udział we wszystkich spotkaniach jest bezpłatny! Na część sesji liczba miejsc jest ograniczona. Zapraszamy!

Harmonogram spotkań w ramach tegorocznego Forum:

8 Grudnia, godz. 19.00 – 20.30

Sesja otwierająca Forum:

Uroczyste otwarcie Forum i wprowadzenie do poszczególnych sesji
Współpraca z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego w 2021 roku: formy współpracy, otwarte konkursy (terminy, dostępne środki), Program Społecznik Magdalena Pieczyńska, Urząd Marszałkowski WZP
Rozstrzygnięcie Konkursu Zachodniopomorski Lider NGO: Monika Widocka, Magdalena Pieczyńska, Łukasz Cieśliński
Co słychać u zachodniopomorskich organizacji pozarządowych?  Rozmowy, wymiana doświadczeń, czas na integrację
Działalność organizacji podczas epidemii - premiera spotu, wymiana doświadczeń

Prowadzący:

Magdalena Pieczyńska
Ekspertka ds. współpracy z organizacjami, doradczyni w zakresie wdrażania modelowych rozwiązań we współpracy na linii samorząd – organizacje pozarządowe. Od 14 lat pracuje w samorządzie.

Monika Widocka
Od kilkunastu lat aktywna działaczka III sektora – doradza, animuje, integruje, szkoli. Specjalistka ds. budowania wizerunku organizacji oraz fundraisingu. Jako socjolog bada i diagnozuje aktywność obywatelską.

Łukasz Cieśliński
Ekspert w zakresie współpracy samorządu i organizacji, otwartych konkursów ofert i metodologii tworzenia i rozliczania projektów. Animator partnerstw lokalnych i zespołów roboczych, trener i doradca.

Link do rejestracji (na adres podany w tym formularzu przesłane będzie potwierdzenie udziału w sesji):
https://pracowniapozarzadowa.clickmeeting.com/zachodniopomorskie-forum-ngo-sesja-otwierajaca-forum/register

 

10 grudnia, godz. 19.00 – 20.30

Porozmawiajmy o demokracji: działalność organizacji pozarządowych – co robimy, a co moglibyśmy robić?

Zapraszamy na spotkanie z Szymonem Osowskim, ogólnopolskim specjalistą z zakresu prawa i demokracji wielokrotnie docenianym za swoją działalność. Za swoje osiągnięcia otrzymał od Prezydenta RP złoty Krzyż Zasługi, a od 2012 Dziennik Gazeta Prawna umieszcza jego nazwisko w rankingu najbardziej wpływowych prawników.

Choć Szymon Osowski działa na terenie i na rzecz całego kraju, na co dzień mieszka właśnie w województwie zachodniopomorskim. Wspólnie z naszym gościem zastanowimy się nad rolą organizacji pozarządowych w aspekcie jakości demokracji w naszym województwie i w Polsce, a także nad aktualną sytuacją prawną podczas epidemii.

Na sesję ustalony jest limit miejsc (25) – obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Sesja ma charakter interakcyjny - wymagane są mikrofony i kamerki.

Prowadzący:

.Szymon Osowski, Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Prezes Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Ogólnopolski ekspert ds. jawności, inicjatywy lokalnej, praw i wolności obywatelskich, funduszy sołeckich, budżetu obywatelskiego, praw i obowiązków samorządów lokalnych.

Link do rejestracji (na adres podany w tym formularzu przesłane będzie potwierdzenie udziału w sesji):
https://pracowniapozarzadowa.clickmeeting.com/zachodniopomorskie-forum-ngo-o-demokracji/register

14 grudnia, godz. 19.00 – 20.30

Jak przeprowadzić skuteczną kampanię 1% naszej organizacji w 2021

Zapraszamy na sesję z cenionym ogólnopolskim ekspertem ds. pozyskiwania darowizn i środków z 1%. Michał Rżysko przyczynił się do sukcesu finansowego wielu organizacji. Podczas Forum zdradzi zachodniopomorskim organizacjom jak skutecznie pozyskiwać 1%.

Spotkanie kierujemy głównie do organizacji posiadających status Organizacji Pożytku Publicznego oraz do wszystkich zainteresowanych wdrażaniem kampanii promocyjnych. Podczas sesji odpowiemy na pytania:

Jaką strategię prowadzenia kampanii wybrać?
Kiedy rozpocząć działania?
Ilu potrzebujemy podatników, jak ich znaleźć?
Czy warto wykorzystać ambasadora marki?

Prowadzący:

 

Michał Rżysko, Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu
Trener, ekspert w programach grantowych, fundraiser, prowadzi projekty rozwojowe w Mołdawii i na Ukrainie, współtworzy strategie dla organizacji. Od 2007 r. członek Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.

Link do rejestracji (na adres podany w tym formularzu przesłane będzie potwierdzenie udziału w sesji):
https://pracowniapozarzadowa.clickmeeting.com/zachodniopomorskie-forum-ngo-kampania-1-/register

16 grudnia, godz. 19.00 – 20.30

Tworzenie tożsamości organizacji integrującej jej członków i zjednującej przyjaciół

Zapraszam do świata pełnego opowieści, bo przecież organizacje, które tworzymy już samie w sobie są opowieścią. Z tej opowieści o organizacji rodzą się Twoje emocje, to je przekazujesz członkom i członkiniom swojej organizacji, to one przyciągają do was innych działaczy. Wspólnie zanurzmy się w historiach powracając choć na chwilę do korzeni pomagania.

Na sesję ustalony jest limit miejsc (25) – obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Sesja ma charakter interakcyjny - wymagane są mikrofony i kamerki.

Prowadząca:

Karolina Flacht, Fundacja Motywacja i Działanie
Założycielka i Prezeska Fundacji Motywacja i Działanie. Przez 7 lat koordynowała dwa Lokalne Centra Wolontariatu. Na co dzień psychoterapeutka swojej ulubionej dziedziny, uzależnień. Terapeuta Motywujący Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Trenerka umiejętności psychospołecznych.

Link do rejestracji (na adres podany w tym formularzu przesłane będzie potwierdzenie udziału w sesji):
https://pracowniapozarzadowa.clickmeeting.com/zachodniopomorskie-forum-ngo-tozsamosc/register

17 grudnia, godz. 19.00 – 20.30

Rozliczenie finansowe roczne i sprawozdawczość finansowa organizacji za rok 2020

Zapraszamy na szkolenie z cenioną zachodniopomorską ekspertką ds. finansowo-księgowej strony działalności organizacji pozarządowych. Spotkanie kierujemy do księgowych i osób zajmujących się rozliczeniami finansowymi w organizacjach.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

Koszty w układzie kalkulacyjnym i rodzajowym występujące w organizacjach
Gromadzenie danych na potrzeby rozliczeń
Najważniejsze obowiązki organizacji w zakresie sprawozdawczości
Typowe nieprawidłowości w prowadzeniu księgowości

Prowadząca:

Justyna Maćkowiak, Centrum Biznesu sp. z o. o.
Od ponad 20 lat zajmuje się rozliczaniem i pozyskiwaniem dotacji. Trener organizacji pozarządowych, m.in. z zakresu księgowości, rozliczeń dotacji, prawa pracy, sprawozdawczości finansowej, Obecnie dyrektor Centrum Biznesu Sp. z o.o.

Link do rejestracji (na adres podany w tym formularzu przesłane będzie potwierdzenie udziału w sesji):
https://pracowniapozarzadowa.clickmeeting.com/zachodniopomorskie-forum-ngo-ksiegowosc/register

 

Forum realizowane w ramach prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych
współfinansowanego ze środków Miasta Koszalina oraz budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Pracownia Pozarządowa
ul. Dworcowa 2, 75-201 Koszalin
tel./fax: 094 340 35 23
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRS: 0000026352
REGON: 331107397
NIP: 669-22-91-079

02.12.2020 r.

            OGŁOSZENIE

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barlinek przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na rok 2021.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXI/209/2020 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

BURMISTRZ BARLINKA

zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Barlinek do zgłaszania kandydatur do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty, które zostaną złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację przez ww. podmioty w 2021 r. zadań publicznych Gminy Barlinek.

Termin zgłaszania kandydatur: do dnia 15.12.2020 r.

Uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne zgłoszenia, wraz ze zgodą wskazanego kandydata, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku, przy ul. Niepodległości 20, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2020 r.

 

Jednocześnie Burmistrz Barlinka informuje, iż zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

Treść niniejszego ogłoszenia podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Barlinku pod nr tel. 95 7465 595.

 

                                                                                                          Z up. Burmistrza Barlinka

                                                                                                                Krzysztof Paszek

                                                                                                             Zastępca Burmistrza