Posiłek w szkole i w  domu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych na rok szkolny 2021/2022 w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Ww. pomoc przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 792,00 zł netto. Prawo do świadczeń pomocy społecznej, na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1. ubóstwa;

2. sieroctwa;

3. bezdomności;

4. bezrobocia;

5. niepełnosprawności;

6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7. przemocy w rodzinie;

7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10. (uchylony);

11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13. alkoholizmu lub narkomanii;

14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych wyżej okoliczności.

W przypadku ubiegania się o powyższą formę pomocy należy złożyć pisemny wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku przy ul. Strzeleckiej 29.

W związku z tym, że wydawanie posiłków w placówkach oświatowych rozpoczyna się w różnych okresach, prosimy rodziców o składanie wniosków w terminie umożliwiającym przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i wydanie decyzji administracyjnej z początkiem września br.      

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku oraz telefonicznie pod numerem tel. 95 74 60 014.

notes

 

pismo

pismo

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu informuje, że w dniu 16 sierpnia 2021r. ukazało się rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1371 zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, które włączyło teren gminy Myślibórz do obszaru objętego ograniczeniami 1 - (kolor niebieski).

Aktualnie cały teren powiatu myśliborskiego objęty jest strefami zwalczania ASF (obszar objęty ograniczeniami I (kolor niebieski) oraz obszar objęty ograniczeniami II (kolor różowy) wizualizacja aktualnej sytuacji pod likiem: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Darmowe kursy językowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku pośredniczy w naborze uczestników na bezpłatny kurs językowy – angielski – skierowany do osób niepełnosprawnych.

Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z kursem. Kurs jest finansowany ze Środków Unii Europejskiej.

 

Wymagania:

- wiek 25 do 73 r. życia;

- wykształcenie maksymalnie do średniego;

- mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego;

- osoba przystępująca do kursu musi być osobą niepełnosprawną.

 

Organizacja kursu językowego:

- grupa liczy 12 osób;

- język do wyboru: angielski;

- kurs językowy trwa 120 godzin lekcyjnych \ 90 zegarowych;

- warunkiem przystąpienia do kursu jest wypełnienie dokumentacji szkoleniowej.

 

Uczestnik ma prawo do:

- certyfikatu i zaświadczenia po ukończeniu kursu;

- darmowych materiałów szkoleniowych.

 

Miejsce zajęć:

- Centrum Wsparcia Rodziny w Barlinku przy ul. Jeziornej 8, 74-320 Barlinek.

 

Realizator zajęć:

Monika Bartkowiak

Akademia Języków Obcych Easy English

ul. Pileckiego 16/90

62-400 Słupca

 

Ważne - Zapisy trwają do 3 września 2021 r.

 

Szczegółowych informacji udziela Z-ca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 95 7460 014 wew. 39 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Darmowe kursy językowe

 

NSP

Obowiązek udziału w spisie powszechnym został uregulowany w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955). Podkreślić należy, że obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego nie wyłącza możliwości zebrania danych od respondenta metodą wywiadu telefonicznego lub metodą wywiadu bezpośredniego. Oznacza to, że respondent nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu powszechnego rachmistrzowi spisowemu z zastosowaniem metody wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego. Metody zbierania danych za pośrednictwem wywiadów telefonicznych lub wywiadów bezpośrednich zostały uruchomione w terminie na tyle późniejszym, aby umożliwić respondentom wypełnienie obowiązku samospisu internetowego.
Odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym, na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955), podlega karze grzywny. Główny Urząd Statystyczny złożył na Policję – na chwilę obecną – prawie 80 wniosków o popełnienie wykroczenia odmowy wzięcia udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.
Rachmistrzowi spisowemu wykonującemu czynności w ramach prac spisowych przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych. Z chwilą kontaktu rachmistrza spisowego z respondentem należy rachmistrzowi przekazać dane zgodne ze stanem faktycznym na potrzeby realizacji obowiązku spisowego. Informacje przekazane rachmistrzowi spisowemu są bezpieczne i zostaną wykorzystane jedynie do celów statystycznych.

https://spis.gov.pl/

https://stat.gov.pl/aktualnosci/czy-pamietasz-ze-udzial-w-spisie-powszechnym-jest-obowiazkowy,357,1.html
https://stat.gov.pl/aktualnosci/nie-spisales-sie-przez-internet-lub-telefon-spodziewaj-sie-rachmistrza,372,1.html

aplikacja na telefon

!go Gmina Barlinek już jest dostępna w sklepach Google Play i App Store.
Nie czekaj! Pobierz bezpłatną aplikację !go Gmina Barlinek i korzystaj z wielu usług, które Ci oferuje.

Znajdziesz w niej wydarzenia, aktualności, komunikaty i ostrzeżenia.
Aplikacja umożliwi Ci kontakt z władzami gminy oraz lokalnymi instytucjami.
W aplikacji media zawsze masz pod ręką - przegląd prasy i radia internetowe.
Zainstaluj aplikację teraz i trzymaj Gminę Barlinek w telefonie.

Szanowni Państwo zachęcamy serdecznie do zainstalowania aplikacji i śledzenia na bieżąco spraw ważnych dla naszej wspólnoty.

Linki do pobrania aplikacji :

- Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cityway.go.barlinek

- App Store: https://apps.apple.com/pl/app/go-gmina-barlinek/id1575223497?l=pl

Podkategorie