notes

pismo dot. asf

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu informuje, ukazało się rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1268 z dnia 29 lipca 2021r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, które włączyło teren Gminy Barlinek i Nowogródek Pomorski do obszaru objętego ograniczeniami I - niebieskiego. Poniżej wysyłam link do aktualnej mapy ASF: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.

Budżet obywatelski

Chciałbym Państwa zaprosić do aktywnego udziału w tworzeniu i decydowaniu o Barlineckim Budżecie Obywatelskim na rok 2022. Razem zdecydujmy na co przeznaczyć 300 tys. zł w ramach projektów miejskich oraz 100 tys. zł w ramach projektów sołeckich.

W ubiegłym roku w głosowaniu oddano 5029 głosów z czego 2310 głosów na projekty miejskie i 2719 głosów  na projekty sołeckie. Ostatecznie zgłoszonych zostało 4 projekty miejskie i 5 projektów sołeckich. Największe poparcie uzyskały: BUDOWA SKATEPARKU (projekt miejski) oraz CENTRUM REKREACYJNE MIESZKAŃCÓW MOCZKOWA (projekt sołecki).

Przed nami szósta edycja Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego tym razem na rok 2022.

Rada Miejska w Barlinku w dniu 28 marca 2019 r. podjęła uchwałę nr VIII/44/2019 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego, na podstawie której 21 czerwca 2021 r. zostało podjęte zarządzenie Burmistrza Barlinka w sprawie naboru wniosków w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok.

W tym roku po raz kolejny będzie wykorzystywana specjalnie przygotowana strona internetowa, na której znaleźć będzie można najważniejsze informacje pozwalające nie tylko przygotować wniosek, ale także zapoznać się z regulaminem i harmonogramem głosowania. Wniosek będzie można nie tylko złożyć za pomocą platformy internetowej, ale również w formie papierowej.  Głosowanie, tak jak w roku ubiegłym, przeprowadzone będzie wyłącznie  elektronicznie.

Od 1 do 15 września  możliwe będzie zgłaszanie, popartych minimum trzynastoma podpisami, wniosków projektów inwestycyjnych na zadania miejskie oraz minimum pięcioma podpisami wniosków projektów inwestycyjnych na zadania sołeckie. Po weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego od 27 września  do 22 października wszyscy mieszkańcy naszej gminy, będą mogli oddać głos na jeden projekt miejski i jeden projekt sołecki. Głosowanie będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, pod adresem: barlinek.budzet-obywatelski.org.  Najpóźniej 25 października zostaną ogłoszone wyniki głosowania na poszczególne projekty. Wartość projektów nie może przekroczyć kwoty 300 tys. zł na projekt miejski i 100 tys. zł na projekt sołecki. Wybrane w wyniku konsultacji projekty zostaną zaplanowane w budżecie Gminy Barlinek na 2022 r.

Czas realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego jest ograniczony do 1 roku. W związku z tym będą realizowane tylko te propozycje inwestycyjne, które nie wymagają przygotowania pełnej dokumentacji budowlanej.

Zachęcam wszystkich mieszkańców do zgłaszania wniosków do szóstej edycji „Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego” i wzięcia udziału w głosowaniu.

 

Dariusz Zieliński

Burmistrz Barlinka

 Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 

harmonogram

 

 

 

zgłoś projekt

 

Barlinecki Budżet Obywatelski

Kalendarz wydarzeń:

 • Zgłaszanie projektów
  Od 01.09.2021r. do 15.09.2021r.
 • Weryfikacja projektów
  Od 16.09.2021r. do 24.09.2021r.
 • Głosowanie mieszkańców
  Od 27.09.2021r. do 22.10.2021r.
 • Ogłoszenie wyników
  Do 25.10.2021r.

Wszystkie informacje znajdziesz na:
barlinek.budzet-obywatelski.org
Barlinek
To mnie rusza!


Zgłoś projekt
od 1 do 15 września 2021r.
Masz szansę:

 • Zmienić swoje otoczenie
 • Zrealizować wymarzone projekty
 • Mieć wpływ na rozwój Gminy

Projekt możesz złożyć w Urzędzie Miejskim lub na stronie:
barlinek.budzet-obywatelski.org
Barlinek
To mnie rusza!

zdjęcie z podpisania umowy

02 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Barlinku podpisane zostały umowy na granty sołeckie i dofinansowanie infrastruktury sportowej - na budowę siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1, przyznane w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2021”. Umowę podpisał: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz i Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński w obecności sołtysów Mostkowa Roman Wilk i Dzikowa Tomasza Bednarczyka.

W Mostkowie w ramach podpisanej umowy modernizowana będzie szatnia klubu sportowego „Koral Mostkowo”. Zakres wykonywanych prac obejmuje:

 • malowanie ścian
 • wykonanie podłóg i płyt kamionkowych
 • wykonanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych,
 • instalacje sanitarne - wymiana baterii umywalkowej, natryskowej i wpustu ściekowego,

Kwota zadania: 25 000 zł, dofinansowanie wynosi 10 000 zł.

Natomiast w Dzikowie w ramach podpisanej umowy grantowej powstanie: Centrum Wiejskiej Integracji, które będzie pełnić rolę nie tylko miejsca kultywowania lokalnej tradycji, promowania historii wsi, ale również stanie się nową atrakcją turystyczna.

Zakres wykonywanych prac:

 • renowacja pozostałości fontanny,
 • budowa miejsca na ognisko,
 • montaż 3 stołów z ławkami,
 • montaż urządzenia rekreacyjnego - karuzeli.

Kwota zadania: 20 000 zł, dofinansowanie wynosi 10 000 zł.

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 ma na celu stworzenie przyjaznej i bezpiecznej infrastruktury sportowej sprzyjającej integracji, aktywności fizycznej i edukacji poprzez zabawę. 

Zakres wykonywanych prac:

 • przygotowanie nawierzchni trawiastej
 • zakup elementów siłowni
 • zakup ławek, koszy na śmieci
 • dostawa i montaż urządzeń

Kwota zadania: 40 000 zł, dofinansowanie wynosi 20 000 zł.

 

targi

plakat targi

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w dniach 10-12 września 2021r. organizuje XXXIII Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA.

Uprzejmie informujemy, że podczas Targów zostanie przeprowadzony konkurs na "Najładniejszy wieniec dożynkowy", którego celem jest kultywowanie oraz popularyzacja tradycji i twórczości ludowej, prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy oraz wyłonienie prac o wysokich walorach etnograficznych i artystycznych.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 12 września 2021r.

Logo KRUS

plakat stop

Ochrona roślin jest istotnym elementem produkcji roślinnej. Niestety, chemiczna ochrona roślin niesie ze sobą ryzyko dla bezpieczeństwa człowieka oraz dla środowiska. Ryzyko to wiąże się przede wszystkim z niewłaściwym, niezgodnym z etykietą, stosowaniem środków ochrony roślin. Dotyczy to zarówno zabiegów ochronnych przed szkodnikami i sprawcami chorób roślin, ale też co trzeba pamiętać – desykacji. Troska o zdrowie konsumentów wymaga, by płody rolne były bezwzględnie wolne od przekroczeń najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin. Dążenie do całkowitego wyeliminowania pozostałości środków ochrony roślin, jest warunkiem utrzymania bezpieczeństwa konsumentów, wysokiej pozycji polskiej żywności na wspólnym rynku Unii Europejskiej oraz skutecznej ekspansji na rynki państw trzecich. Wszelkie przypadki niezgodności podważają bowiem zaufanie konsumenta, które jest niezwykle trudne do odbudowania. Informacje o nieprawidłowościach niestety się pojawiają, jak podnoszona przez organizacje pozarządowe obecność glifosatu w żywności, w produkcji której nie jest on dozwolony do stosowania! Podkreślić trzeba, że glifosat nie jest dopuszczony do stosowania
w takich uprawach jak gryka i proso, w tym również do desykacji. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa konsumentów, a także dbałość o utrzymanie pozytywnego wizerunku polskiej żywności, szczególna uwaga służb kontrolnych
skierowana jest na prawidłowe, zgodne z etykietą, stosowanie środków ochrony roślin, w tym preparatów stosowanych w desykacji oraz na bezpieczeństwo żywności.

A zatem:
Jeśli jesteś producentem:
1. Stosuj zasady integrowanej ochrony roślin:
- prowadź stałą lustrację plantacji,
- prawidłowo identyfikuj agrofagi i uwzględniaj progi ekonomicznej szkodliwości,
- wykorzystuj dostępne metody niechemiczne,
- ograniczaj stosowanie środków ochrony roślin do niezbędnego minimum,
- stosuj wyłącznie legalne środki ochrony roślin, dopuszczone do stosowania w danej uprawie oraz
zgodnie z zapisami etykiety, (zwracaj uwagę na ograniczone możliwości wykonywania desykacji!),
- w pierwszej kolejności wybieraj środki, które nie pozostawiają pozostałości lub o szybkim tempie zanikania
substancji czynnej,
- przestrzegaj ustalonych dawek, terminów stosowania i okresów karencji,
- prowadź ewidencję zabiegów,
- pamiętaj – glifosat nie może być stosowany do desykacji gryki i prosa.
2. Korzystaj z profesjonalnego, niezależnego doradztwa przy doborze środków ochrony roślin, wykorzystuj
metodyki i programy ochrony roślin zamieszczone na Platformie Sygnalizacji Agrofagów.
3. Przestrzegaj obowiązku szkolenia i uzyskaj odpowiednie zaświadczenie aktualne na czas wykonywania
zabiegów.
4. Wykorzystuj przebadany i skalibrowany sprzęt do stosowania środków ochrony roślin.
5. Kupuj środki ochrony roślin wyłącznie w zarejestrowanych punktach obrotu i przechowuj dowody ich zakupu.
6. Zapobiegaj znoszeniu środków na uprawy sąsiednie; pamiętaj, że sąsiad ma prawo żądać informacji o planowanych
zabiegach z użyciem środków ochrony roślin.
7. Pamiętaj, że prowadząc uprawę i zbiór płodów rolnych na cele spożywcze – odpowiadasz za bezpieczeństwo żywności, wprowadzanej do obrotu.
8. Zapewnij identyfikowalność każdej partii żywności (traceability) – ułatwi to ewentualny proces wycofywania tylko tych produktów, które nie spełniają wymagań.
Jeśli jesteś dystrybutorem:
1. Kupuj płody rolne od wiarygodnych dostawców.
2. Pamiętaj, że w ramach systemów kontroli wewnętrznej możesz podejmować różne działania np. kontrolować dostawców, zlecać wykonanie badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin w żywności kwalifikowanym próbobiorcom i akredytowanym laboratoriom. Kupując towar możesz również żądać od dostawcy dostarczenia wyników takich badań. Ewentualne niezgodności zgłaszaj Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
3. Zapewnij identyfikowalność każdej partii żywności (traceability). Ułatwi to ewentualny proces wycofywania tylko tych produktów, które nie spełniają wymagań.
4. Żywność, która nie spełnia wymagań prawa żywnościowego, nie powinna znajdować się w obrocie. O stwierdzeniu niezgodności oraz o podjętych działaniach przez przedsiębiorcę (tj. wycofanie, wstrzymanie
obrotu, etc.) należy poinformować terenowe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
ROLNIKU UWAGA!
Jeśli twoje produkty nie spełniają norm dotyczących pozostałości środków ochrony roślin – nie mogą być wprowadzane do obrotu ani jako żywność ani jako pasza dla zwierząt, z których pozyskuje się mięso i inne
produkty żywnościowe.
Ponadto, podmioty odpowiedzialne za naruszenie przepisów podlegają sankcjom karnym i administracyjnym:
1. Zgodnie z przepisami ustawy o środkach ochrony roślin stosowanie środków ochrony roślin niezgodnie
z zawartymi w etykiecie wymaganiami, zagrożone jest karą grzywny.
2. Konsekwencją naruszenia norm i wymogów wzajemnej zgodności, w tym wymogów dotyczących właściwego stosowania środków ochrony roślin, jest zmniejszenie płatności bezpośrednich a także niektórych
innych płatności w ramach PROW 2014-2020, tj. płatności:
- dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW),
- rolno-środowiskowo-klimatycznych,
- ekologicznych,
- na zalesianie gruntów rolnych,
- dobrostanowej.
W przypadku, gdy rolnik celowo dopuści się stwierdzonej niezgodności, obniżenie płatności może wynieść od 15% do 100% całkowitej kwoty.
Właściwe i bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin leży we wspólnym interesie rolników, producentów i konsumentów.

Podkategorie