notes

Burmistrz Barlinka informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 151/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06 lipca 2021 r. w sprawie powołania powiatowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania oraz wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej w 2021 roku na terenie województwa zachodniopomorskiego, kwalifikacja wojskowa dla osób zameldowanych na terenie Gminy Barlinek przeprowadzona zostanie od dnia 17 września 2021 r. do dnia 24 września 2021 r. oraz w dniu 15 października 2021 r.

Powiatowa Komisja Lekarska w Myśliborzu przeznaczona dla osób z terenu Gminy Barlinek będzie zlokalizowana w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej nr 15. Godziny pracy PKLek: 8.00-14.00.

Obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej obejmuje mężczyzn urodzonych w 2002 roku, mężczyzn urodzonych w latach 1997 – 2001, którzy do tej pory nie dopełnili obowiązku zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej oraz kobiet urodzonych w latach 1997 – 2002 posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji. Ponadto, do kwalifikacji mogą zostać wezwane osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej winny zabrać  ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, posiadaną dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji), aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy oraz dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. W związku z pandemią COVID-19 każda z osób wstawiających się na kwalifikację wojskową zobowiązana jest przyjść z własnym długopisem oraz w maseczce zasłaniającej nos i usta.

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana  do zawiadomienia o tym fakcie organu wzywającego najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podania przyczyn, które nie pozwalają na stawienie się w tym terminie. Wówczas zostanie wyznaczony nowy termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Kontakt telefoniczny z przedstawicielem organu wzywającego pod numerami: 95 746 55 46 lub  722 220 260.

Możliwy również kontakt mailowy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Klauzula informacyjna RODO

Obwieszczenie Wojewody o kwalifikacji wojskowej w 2021r.

plakat dożynki

Burmistrz Barlinka, Sołectwo Rychnów oraz Barlinecki Ośrodek Kultury zapraszają na Dożynki Gminne 04.09.2021 w Rychnowie

Posiłek w szkole i w  domu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych na rok szkolny 2021/2022 w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Ww. pomoc przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 792,00 zł netto. Prawo do świadczeń pomocy społecznej, na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1. ubóstwa;

2. sieroctwa;

3. bezdomności;

4. bezrobocia;

5. niepełnosprawności;

6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7. przemocy w rodzinie;

7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10. (uchylony);

11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13. alkoholizmu lub narkomanii;

14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych wyżej okoliczności.

W przypadku ubiegania się o powyższą formę pomocy należy złożyć pisemny wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku przy ul. Strzeleckiej 29.

W związku z tym, że wydawanie posiłków w placówkach oświatowych rozpoczyna się w różnych okresach, prosimy rodziców o składanie wniosków w terminie umożliwiającym przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i wydanie decyzji administracyjnej z początkiem września br.      

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku oraz telefonicznie pod numerem tel. 95 74 60 014.

notes

 

pismo

pismo

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu informuje, że w dniu 16 sierpnia 2021r. ukazało się rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1371 zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, które włączyło teren gminy Myślibórz do obszaru objętego ograniczeniami 1 - (kolor niebieski).

Aktualnie cały teren powiatu myśliborskiego objęty jest strefami zwalczania ASF (obszar objęty ograniczeniami I (kolor niebieski) oraz obszar objęty ograniczeniami II (kolor różowy) wizualizacja aktualnej sytuacji pod likiem: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Darmowe kursy językowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku pośredniczy w naborze uczestników na bezpłatny kurs językowy – angielski – skierowany do osób niepełnosprawnych.

Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z kursem. Kurs jest finansowany ze Środków Unii Europejskiej.

 

Wymagania:

- wiek 25 do 73 r. życia;

- wykształcenie maksymalnie do średniego;

- mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego;

- osoba przystępująca do kursu musi być osobą niepełnosprawną.

 

Organizacja kursu językowego:

- grupa liczy 12 osób;

- język do wyboru: angielski;

- kurs językowy trwa 120 godzin lekcyjnych \ 90 zegarowych;

- warunkiem przystąpienia do kursu jest wypełnienie dokumentacji szkoleniowej.

 

Uczestnik ma prawo do:

- certyfikatu i zaświadczenia po ukończeniu kursu;

- darmowych materiałów szkoleniowych.

 

Miejsce zajęć:

- Centrum Wsparcia Rodziny w Barlinku przy ul. Jeziornej 8, 74-320 Barlinek.

 

Realizator zajęć:

Monika Bartkowiak

Akademia Języków Obcych Easy English

ul. Pileckiego 16/90

62-400 Słupca

 

Ważne - Zapisy trwają do 3 września 2021 r.

 

Szczegółowych informacji udziela Z-ca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 95 7460 014 wew. 39 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Darmowe kursy językowe

 

Podkategorie