miniaturka

Rusza bezpłatna akcja szczepień przeciw grypie m.in. dla personelu medycznego, farmaceutów, nauczycieli, seniorów czy pensjonariuszy DPS-ów.

 

KTO MA PRAWO DO BEZPŁATNEGO SZCZEPIENIA?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022, w ramach zapobiegania grypie sezonowej i w czasie trwania epidemii COVID-19, będą realizowane nieodpłatne i dobrowolne szczepienia przeciw grypie dla poniższych grup:

 • medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych
 • farmaceuci i pracownicy aptek
 • diagności laboratoryjni
 • nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni
 • studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne
 • pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • pacjenci:

o zakładu opiekuńczo-leczniczego

o zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego

o hospicjum stacjonarnego lub domowego

o oddziału medycyny paliatywnej

 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze
 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
 • seniorzy, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

 

JAK SIĘ ZASZCZEPIĆ?

Jeśli należysz do osób uprawnionych do bezpłatnego szczepienia, nie musisz prosić lekarza o receptę na szczepionkę ani umawiać się w przychodni. Wystarczy, że zgłosisz się do SZPITALA BARLINEK i umówisz na termin zabiegu. Przed szczepieniem należy wypełnić oświadczenie, a następnie porozmawiać z lekarzem kwalifikującym do zabiegu.

Zgłaszaj się na szczepienie zdrowy, bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki.

Nie ma potrzeby przerwy pomiędzy szczepieniami np. przeciw COVID-19 i przeciw grypie.

Jeżeli jesteś pracodawcą, prowadzisz przedszkole, szkołę lub dom pomocy społecznej, możesz umówić się z punktem na organizację szczepień Twoich pracowników, studentów lub podopiecznych.

OŚWIADCZENIE DO POBRANIA I WYPEŁNIENIA PRZED SZCZEPIENIEM:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype

miniaturka

Gmina Barlinek organizuje transport mieszkańców do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Transport przeznaczony jest dla:

 1. osób niepełnosprawnych tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę inwalidzką;
 2. osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

Transport jest realizowany na obszarze gminy Barlinek. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności gdy szczepienie będzie wykonywane poza granicami naszej gminy, transport może być realizowany nie dalej niż 20 km od granicy terenu Gminy Barlinek.

UWAGA !

Zgłoszenia do przewozu mieszkańców gminy Barlinek do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 są przyjmowane pod numerami telefonów:

95 746 55 46 i 722 220 260.

Osoby korzystające z transportu organizowanego przez Gminę Barlinek zobowiązane są do przestrzegania aktualnych zasad bezpieczeństwa i ograniczeń oraz zaopatrzenia się w środki ochrony osobistej.

zdjęcie miniaturka

Gmina Barlinek zamierza aplikować o środki w ramach Konkursu Grantowego  Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. Celem programu jest wsparcie w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu uczniów z rodzin pegeerowskich.

 Wsparcie przysługuje uczniom, którzy:

 • zamieszkują w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,
 • są członkami rodzin osób pracujących w PGR-ach,
 • nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Rodzice/ opiekunowie prawni oraz uczniowie pełnoletni zamieszkujący na terenie Gminy Barlinek spełniający powyższe warunki i zainteresowani otrzymaniem wsparcia powinni  do dnia 19 października 2021 r. złożyć wypełnione oświadczenia, odpowiednio:

 • w sekretariacie szkoły podstawowej znajdującej się na terenie gminy Barlinek - dotyczy uczniów szkół podstawowych,
 • w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku, ul. Niepodległości 20  (w godz. pracy Urzędu) - dotyczy uczniów szkół średnich.

Załączniki:

 1. Oświadczenie dla rodzica / opiekuna prawnego,
 2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej (dotyczy uczniów pełnoletnich),
 3. Zgoda na przetwarzanie danych zawartych w oświadczeniu,
 4. Oświadczenie dot. dostępu do internetu.

 

 

miniaturka

08 października w sali widowiskowej BOK „Panorama”, odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego Barlineckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, połączona z otwarciem Centrum Wolontariatu i Mentoringu Seniorów przy BUTW. Uroczystość, tradycyjnie już rozpoczął hymn „Gaudeamus”, w wykonaniu studentów Uniwersytetu. W dalszej części spotkania głos zabrała prezes Maria Mitek, burmistrz Dariusz Zieliński oraz zaproszeni goście. Nie zabrakło wykładu „Wolontariat? Ale czy się opłaca?” i części artystycznej w wykonaniu zespołu Barlineckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Feeling Dance Group. Obie grupy wspólnie wystąpiły podczas finału uroczystości. Padała też deklaracja, że w przyszłym roku w Barlinku, odbędą się „Senioralia”. Uroczystość poprowadziła Anna Adamiok.

 

miniaturka

Podkategorie