miniaturka

Dnia 22 października br. w Barlineckim Ośrodku Kultury, odbyła się uroczystość obchodów Dnia Seniora. Oprócz złożenia życzeń, to też dobry moment na wręczenie wyróżnień tym Seniorom, którzy w szczególny sposób wyróżniają się w bezinteresownej pracy na rzecz społeczności naszej gminy. Takie podziękowania odebrali:

 • Halina Błaszczyk, Barbara Wörpel, Małgorzata Gruba, Olga Kmiecik, Danuta Poraszka - Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oddział w Barlinku;
 • Mieczysława Kruzel, Andrzej Leszczyński, Alina Kozioł, Maria Parcheta, Krystyna Moskwa - Polskie Stowarzyszenia Diabetyków;
 • Maria Symonowicz, Jan Kładny, Antoni Wieczorek, Witold Symonowicz, Czesława Janusz, Władysław Jakubcewicz - Koła Związku Sybiraków w Barlinku;
 • Barbara Wörpel, Marian Kuleta, Grzegorz Fijołek, Tadeusz Ratuszny, Roman Kamin – Związek Dzieci Wojny i Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Barlinku;
 • Krystyna Zuba, Janina Borowska, Jadwiga Krzyśków, Grażyna Czerniejewska, Jadwiga Niećko - Polski Komitet Pomocy Społecznej Klub Seniora „Złota Strzecha” w Barlinku;
 • Maria Jastrzębska, Teresa Kudrewicz, Ryszarda Makowska, Danuta Poraszka, Józef Urbanowski - Stowarzyszenie Zwykłe Miłośników Kresów w Barlinku.

Podziękowania za dotychczasową działalność, otrzymały także organizacje seniorskie działające na terenie Gminy Barlinek:

 • Zarząd Regionalnego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Barlinku;
 • Stowarzyszenie Zwykłe Miłośników Kresów w Barlinku;
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej Klub Seniora „Złota Strzecha” w Barlinku;
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Barlinku;
 • Koło Związku Sybiraków w Barlinku;
 • Związek Dzieci Wojny i Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Barlinku. Podziękowania wręczył burmistrz Dariusz Zieliński oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Szczepaniak.

Nie brakowało miłego akcentu od dzieci dla Seniorów. Podczas przerwy, dzieci uczestniczące w zajęciach kreatywnych odbywających się w Barlineckim Ośrodku Kultury, a prowadzonych przez Annę Adamiok, wręczyły Seniorom własnoręcznie wykonane kwiaty.
Uroczystości uświetnili - zespół Sonata, Romantic, Antoni Płaczek, a także Grupa Artystyczna Barlineckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

 

 

miniaturka

OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 28 października 2021 r. o godzinie 1100  

w sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

 

XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
  w Gminie Barlinek na lata 2019 - 2023 za rok 2020.
 4. Informacja o działalności Barlineckiego Ośrodka Kultury.
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 8. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
  w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.
 9. projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
  w ramach pomocy de miniminis na wspieranie nowych inwestycji na terenie Gminy Barlinek.
 10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego - Sołectwa Osina.
 11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego – Sołectwo Dziedzice.
 12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 15. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                                                                                                                                         Mariusz Maciejewski

miniaturka

W dniu 22 października 2021 r. Burmistrz Barlinka podpisał z firmą Sebastian Owczarz z siedzibą w Moczkowie umowę na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa ulicy Kościuszki i ulicy Pułaskiego w Barlinku”.

W ramach umowy z Wykonawcą wykonany będzie następujący zakres robót:

 • przebudowa drogi na długości łącznie około 600 metrów;
 • w zakresie ul. Kościuszki – wymiana nawierzchni jezdni z wyregulowaniem jej szerokości, wykonaniem chodników dla pieszych oraz wjazdów na przyległe posesje, wykonanie nowej konstrukcji jezdni oraz elementów uspokojenia ruchu. wymiana wpustów deszczowych oraz zwieńczeń studni kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, remont odcinków sieci kanalizacji deszczowej;
 • w zakresie ul. Pułaskiego – wykonanie nowej konstrukcji jezdni z betonowej kostki brukowej.

Za wykonanie projektu budowlanego odpowiadało Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego z siedzibą w Chwalęcicach.

Wyboru wykonawcy dokonano w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji treści złożonych ofert, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy pzp. Koszt przyjętej oferty to 1 560 424,06 zł brutto.

Powyższe zadanie w zakresie przebudowy ulicy Kościuszki w Barlinku jest finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wysokość dofinansowania tego zadania dotyczącego przebudowy drogi to ok. 934 000,00 zł.

Zakończenie inwestycji planowane jest na sierpień 2022 r.

 

 

miniaturka

18 października 2021 r. z okazji Dnia Poczty Polskiej Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku Rafał Szczepaniak odwiedzili barlinecki Urząd Pocztowy. Przekazali na ręce wszystkich pracowników podziękowania za codzienną pracę, która jest ważną służbą społeczną. Były także życzenia satysfakcji z pełnionych obowiązków zawodowych i dużo zdrowia.

 

 

miniaturka

Podkategorie