Drukuj
Odsłony: 6931

6 października 2016 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński i Skarbnik Barlinka Edyta Włodkowska w obecności Zastępcy Prezesa Zarządu Konstantego Oświęcimskiego podpisali umowę na dofinansowanie projektu „Budowy kanalizacji deszczowej w Barlinku”.

Środki na inwestycję pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego. Koszt realizacji projektu to 3.857.859,25 zł, z czego dofinansowanie wynosi 85%, tj. 3.279.180,34 zł.

Przy wsparciu Unii Europejskiej w Barlinku powstanie nowa sieć kanalizacji deszczowej w ul. Flukowskiego i ul. Zielnej w Barlinku o łącznej długości 828 mb. Wybudowanie nowych sieci odprowadzających wodę opadową ma zabezpieczyć część miasta przed skutkami niekorzystnych zjawisk pogodowych. Z nowej sieci skorzysta prawie 2.600 mieszkańców Barlinka.

Pierwszy etap inwestycji obejmujący budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Flukowskiego zakończony zostanie jeszcze w 2016 r. Rozstrzygnięto już przetarg na wykonanie robót budowlanych i wyłoniono wykonawcę prac. W ramach zadania przeprowadzona zostanie budowa sieci kanalizacji deszczowej o średnicy Ø160÷300, separatora z osadnikiem, przepompowni wód deszczowych, studni rewizyjnych, wpustów deszczowych ulicznych i muldy chłonnej. Dzięki realizacji projektu zostaną rozwiązane problemy, z którymi od lat borykają się mieszkańcy tej części miasta, związane m.in. z zalewaniem i podtapianiem drogi i terenów przyległych podczas większych opadów atmosferycznych. Dotychczas ulica Flukowskiego nie posiadała odwodnienia nawierzchni drogowej, a naturalne warunki sprzyjają utrzymywaniu się tu wysokiego poziomu wód powierzchniowych.

Mapa - Budowa kanalizacji deszczowej w Barlinku

Drugi etap projektu związany z przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej zostanie zakończony w 2017 r. Zadanie ma na celu zwiększenie przepustowości sieci kanalizacji deszczowej w tej części miasta poprzez podział istniejącej zlewni wód deszczowych na 2 części: z odprowadzeniem wód deszczowych z mniejszej części obszaru i z ul. Zielnej za pomocą istniejącego kanału średnicy Ø600mm i odprowadzeniem wód deszczowych z większej części obszaru za pomocą nowego kanału o średnicy Ø1000mm. Zakres prac przewiduje przebudowę istniejącego kolektora deszczowego, budowę nowego rurociągu deszczowego o średnicy Ø1000mm i Ø1200mm, budowę separatora z osadnikiem oraz wylotu w kanale Młynówki w ul. Ogrodowej.

Kanalizacja deszczowa w ul. Zielnej jest kluczowym odcinkiem sieci. Tu spływają wody deszczowe z naturalnej grawitacyjnej zlewni, obejmującej obszar zamieszkały przez ponad 2 tys. mieszkańców (w tym osiedla „Zydlung”, „Osiedla szkolnego”, ul. Szosowej i Przemysłowej). Przepełnienie kanalizacji deszczowej przy ulicy Zielnej podczas szczególnie obfitych opadów atmosferycznych skutkuje wieloma problemami, w tym zalewaniem posesji i pasa drogowego, przedostawaniem się wody do piwnic, cofaniem się ścieków z kanalizacji ogólnospławnej oraz wylewanie się ścieków sanitarnych w domach. Rozwiązanie problemu wód deszczowych w ul. Zielnej jest więc istotne dla poprawy warunków życia mieszkańców, czy warunków drogowych w tej części miasta. Jednak inwestycja ma również ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju miasta, umożliwiając podłączanie kolejnych zlewni i dalszą urbanizację obecnie niezabudowanych terenów położonych w obrębie ulic: Szosowa, Moniuszki, M. Skłodowskiej-Curie i Kombatantów.

loga